Ehliyet için sağlık raporu verecek kuruluşlar hangileri?

Ehliyet için sağlık raporunu, Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri ile aile sağlığı merkezleri ve Bakanlıkça ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşları (özel hastane, özel tıp merkezi, özel poliklinik ve muayenehaneler) verebilir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 97577848/476.01

Konu : Sürücü Sağlık Raporu

Kod Tablosu- Beyan Formu

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (c) bendi kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Bakanlığımızca müştereken hazırlanan "Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik" 26/09/2006 tarih ve 26301 sayılı

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karayolu Trafiği Konvansiyonuna ülkemizin de taraf olmasına imkan sağlayan "Uygun Bulma Kanunu" 25/04/2012 tarihinde TBMM'de kabul edilmiş ve 08/08/2012 tarihli Resmi
Gazete'de yayımlanmıştır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinde 12/07/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmış olup "Sürücüler ile sürücü adaylarının hangi şartlarda ve hangi sınıf sürücü belgesi alabilecekleri ile bunların araç kullanma şartları, kullanılabilecek araçların niteliklerine ve sağlık şartlarına dair usul ve esaslar İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır. 2013 yılında 2918 sayılı Kanunda yapılan değişiklik kapsamında "Motorlu Taşıt sürücü Kursları Yönetmeliği" 05/12/2015 tarihinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği 17/04/2015 tarihinde, "Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 29/12/2015 tarihinde yayımlanmıştır. Bu üç Yönetmeliğin yürürlük tarihi 01/01/2016'dir.

18/07/1997 tarihli ve 23053 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Sürücü belgesinin düzenlenebilmesi için; geçerli motorlu taşıt sürücü sertifikası, adli sicil kaydı, sürücü olur sağlık
raporu, sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli, diğer kanuni paylar, parmak izi, kan grubu bilgisi ile sertifika sahibinin fotoğraf ve imzası Emniyet Genel Müdürlüğünce, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel
kişilerinden güvenli elektronik sistem üzerinden alınır ve sürücü adayının trafik tescil birimlerine bizzat müracaat şartı aranmadan, sürücü belgesi merkezi sistemle kişiselleştirilerek basılır, ilgililerin beyan etmiş oldukları adreslerine posta yoluyla gönderilir." hükmü yer
almaktadır. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında "İkinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeler, güvenli elektronik sistem üzerinden alınıncaya kadar müracaatların kabulü ve değerlendirilmesi işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılır:" hükmünde belirtildiği üzere sürücü belgesi alacak
kişilere ait bilgi ve belgelerin sistem üzerinden alınması için Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak kullanılmak üzere kurulması planlanan "güvenli elektronik sistem" çalışması devam etmekte olup söz konusu sistem kuruluncaya kadar sürücü/sürücü adayları için düzenlenecek sağlık raporları ıslak imzalı olarak düzenlenerek ilgiliye teslim edilecektir. Söz konusu Yönetmelik değişikliği kapsamında sürücü /sürücü adayı sağlık raporu düzenlenmesi işlemi şu şekilde yürütülecektir:

1) Sağlık raporu; Bakanlığımıza ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşlarında (özel hastane, özel tıp merkezi, özel poliklinik ve özel muayenehane) çalışan tabip/uzman tabiplerce düzenlenebilecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca verilen eğitim sonrasında sürücü belgesi alacak personelin sağlık raporları kendi kurum tabipliklerince düzenlenebilecektir.

2) Sürücü belgesi sınıfları aşağıdaki şekilde yeniden gruplandırılmıştır;

a) Birinci grup: M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları,

b) İkinci grup: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfları.

3) Sürücü ve araçlara ilişkin kod tablosu İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenmiştir.

4) Sağlık raporu şablonu Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak düzenlenmiş olup yazımız ekinde (Ek-1) gönderilmektedir. Sağlık raporu 4 kısımdan oluşmaktadır;

I. Kısım: Sürücü/sürücü adayının kimlik bilgilerinin ve fotoğrafının olduğu kısımdır.

II.Kısım: Sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri veya özel sağlık kuruluşlarında görevli pratisyen tabip/aile hekimi tarafından doldurulacak kısımdır.

III.Kısım: Sağlık tesisleri/özel sağlık kuruluşlarında görevli ilgili uzman/uzman tabipler tarafından doldurulacak kısımdır.

IV.Kısım: Özel tertibatlı motorlu araç kullanılması gereken durumda il/ilçe sağlık müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyon tarafından doldurulacak kısımdır.

5) Sürücü ve araçlara ilişkin kod tablosu İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenmiş olup yazımız ekinde (EK-2) gönderilmektedir. 1'den 100'e kadar olan kod numaraları Avrupa Birliği Mevzuatındaki şekliyle, 100 ve üzerindeki kod numaraları ise sadece ülkemizde kullanılacak yerel kod numaralarıdır.

6) Sürücü/sürücü adayı sağlık raporu almak üzere yukarıda zikredilen sağlık tesisleri/özel sağlık kuruluşlarında görevli pratisyen tabip/aile hekimine başvuruda bulunacak ve yazımız ekinde (Ek-3) gönderilen beyan formunu dolduracaktır. Pratisyen tabip/aile hekimi tarafından beyan formu incelenerek beyan formunda belirtilen durumlara sahip olmayan sürücü/sürücü adayının muayenesini yaparak muayene bulgusuna göre sağlık raporunun II.Kısmını doldurup sağlık raporunu tanzim ederek kişiye teslim edecektir. Beyan formunda belirtilen durumlardan bir veya birkaçının olduğu durumlarda ise kişinin o durum/durumlara ait uzmanlık dalı/dalları hariç sağlık muayenesini yaparak sağlık raporunun ikinci kısmına kanaatini belirterek raporu tanzim edecektir. Yukarıda belirtilen sağlık tesisleri/özel sağlık kuruluşunda çalışan uzman tabip/ tabipler tarafından sürücü/sürücü adayının muayenesinde ve zorunlu olarak veya gerektiğinde yapılması gereken tetkikleri yapılarak sağlık raporunun III.Kısmı doldurularak sürücü belgesi sınıfı ve varsa kısıtlara ilişkin kod numaraları yazımız ekinde gönderilmekte olan kod tablosunda belirtilen şekliyle yazılarak sağlık raporu tanzim edilecektir.

Uzman tabip/tabiplerce sürücü/sürücü adayının özel tertibatlı araç kullanmasına karar verilmesi halinde hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği ve kod tablosunda belirtilen kodlar yazılmadan sürücü belgesi alabileceği belirtilir ve İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan
komisyona gönderilir.

İl sağlık müdür yardımcısı veya görevlendireceği il sağlık müdürlüğü görevlisinin başkanlığında kişinin sağlık raporunda belirtilen tanı ile ilgili branş uzmanı/uzmanları ve valilikçe kamu kurum/kuruluşlarından veya ilgili meslek odalarından görevlendirilecek bir makine mühendisinden oluşan komisyon tarafından belirlenecek özel tertibat kod numarası ile hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği aynı sağlık raporunun ilgili bölümüne yazılır. İhtiyaç duyulması halinde bu Komisyona elektrik mühendisi dahil edilebilir. Bu Komisyon tarafından sürücü/sürücü adayına sürücü belgesi alamaz kararı verilemez. Bu komisyonun görevi özel tertibat kod numarası ve sürücü belgesinin sınıfının belirlenmesi ile sınırlı olup ilave olarak aracın tadil edilmesini müteakip sürücünün aracı kullanıp kullanamadığını kontrol edebilir.

7) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 45 inci maddesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüne sevk edilen sürücünün muayene ve değerlendirmesi 5'li heyet tarafından yapılarak sağlık kurulu raporu tanzim edilmekte idi. Mezkür Kanun hükmünde değişiklik yapılması nedeniyle bu şekilde sevk edilen kişi adına 5'li heyet raporu düzenlenmeyecek olup sürücüde meydana gelen bedensel değişikliğin ortopedik olması halinde ortopedi ve travmatoloji uzmanının, diğer durumların tespitinde ise ilgili diğer uzman tabip/tabiplerin bulunduğu hastaneye sevk edilir. İlgili uzman tabip/tabipler tarafından yapılacak muayene ve değerlendirme sonucunda sağlık raporunun III.Kısmı doldurularak, sürücü belgesi alıp alamayacağı ve varsa kısıtların kod tablosundaki kod numaraları yazılacaktır.

8) Kod tablosu 4 bölümden oluşmaktadır:

Bölüm a: Sürücü/ sürücü adayının muayene ve değerlendirmesini yapan tabip/uzman tabipler tarafından kullanılacaktır.

Bölüm b: Trafik kuruluşlarınca kullanılacaktır.

Bölüm c: Milli Eğitim Bakanlığınca kullanılacaktır.

Bölüm d: Mezkür Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından kullanılacaktır.

9) Sürücü/sürücü adayı, İl Sağlık Müdürlüğüne vereceği dilekçe ile rapora itiraz edebilir. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sürücü/sürücü adayı, muayene ve değerlendirmesinin yapılabilmesi ve hakkında karar verilebilmesi için raporun olumsuz olmasına neden olan uzmanlık dalı/dallarındaki her uzmanlık dalı için 3'er uzman tabibin bulunduğu hastaneye sevk edilir. Sevke istinaden yapılan muayene ve değerlendirmeye göre kişi adına sağlık raporunun III.Kısmı doldurularak sağlık raporu tanzim edilir ve kişiye teslim edilir. Kişi hakkında
uzmanlar kurulunca düzenlenen raporda belirtilen karara göre işlem yapılır. Kişinin bu rapora da itiraz etmesi halinde İl Sağlık Müdürlüğünce daha evvel düzenlenen bütün sağlık raporlarının birer sureti, itiraz dilekçesi ve varsa hastalığına ilişkin takip dosyası Bakanlığa
gönderilir.

10) Mezkür Yönetmelik değişikliği ile sürücü belgesine sahip herhangi bir kişinin sağlık muayeneleri esnasında sürücü belgesinin geçici süreyle geri alınmasını gerektiren ve bildirim yükümlüğü olan durumlarda kişiye ait kimlik bilgileri ve hastalığın tanısı tabibin görevli olduğu
kurum/özel sağlık kuruluşu tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne/İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilecektir.

11) Sağlık raporunda kişinin durumuna özgü daha kısa sürelerde kontrol muayenesi öngörülmemişse düzenlenen sağlık raporu düzenlendiği tarihinden itibaren iki (2) yıl süreyle geçerlidir.

12) Mezkür Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında "Sürücü/sürücü adayının motorlu bir aracı kullanmak için gerekli olan yeterli görme keskinliğine sahip olduklarından emin olunması için uygun değerlendirilme yapılır. Kişilerin görme keskinliğinin yetersiz olduğuna ve/veya göze ait bir hastalığa dair bir şüphe söz konusu olduğunda, uzman tabip tarafından muayene edilir." hükmü yer almaktadır. Sürücü/sürücü adaylarından iki gözü de gören ve beyan formunda belirtilen renk körlüğü, gece körlüğü (tavukkarası), göz kapağında düşme, çift görme veya şaşılık, blefarospazm, katarakt, afaki veya progresif göz hastalığı bulunmayan kişilerin pratisyen tabip/aile hekimi tarafından görme keskinliği yönünden mezkür hüküm kapsamında muayenesi yapılır. Göz muayenesinde gözlükle görme keskinliğinin sağlanması halinde "gözlük kullanmak kaydıyla" sürücü belgesi alabileceğine dair sağlık raporu düzenlenir. Pratisyen tabip/aile hekimi tarafından kod tablosunda belirtilen kod numaralarından yalnızca gözlük (01.01), gözlük veya kontakt lensle (01.06) kod numaraları kullanılabilir. Mezkür hüküm
kapsamında görme keskinliğine karar verilememesi veya yukarıda belirtilen durum/durumların olması halinde sürücü/sürücü adayı, göz muayenesi yönünden değerlendirilmek üzere göz hastalıkları uzmanına sevk edilir.

Sağlık raporunun düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin iş bu yazımız doğrultusunda yürütülmesi ve yazımızın ilinizde hizmet veren Bakanlığımıza ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri ile aile sağlığı merkezlerine ve Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşlarına (özel hastane, özel tıp merkezi, özel poliklinik ve muayenehanelere (sağlık raporu düzenleyen)) tebliğ edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Prof.Dr.Doğan ÜNAL
Bakan a.
Genel Müdür V.

EKLER:

1- Sağlık raporu şablonu

2- Kod tablosu

3- Beyan formu

DAĞITIM

Gereği: Bilgi:

81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

81 İl Valiliğine (Halk Sağlığı Müdürlüğü) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

data-ad-client="ca-pub-2336117989709366"
data-ad-slot="5297746677"
data-ad-format="auto">

Son yorumlar